Chính phủ có quy định mới về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Theo quy định mới của Chính phủ, người khai thác cảng hàng không, sân bay trực tiếp khai thác sân bay chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ các hoạt động khai thác, an ninh, an toàn tại sân bay...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay với những quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam.

Cụ thể, đó là nguyên tắc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay; quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không sân bay; mở, đóng cảng hàng không, sân bay; cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay...

Về nguyên tắc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay phải bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; giữa các cơ quan, đơn vị hàng không dân dụng và quân sự tại sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Người khai thác cảng hàng không, sân bay trực tiếp khai thác sân bay chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ các hoạt động khai thác, an ninh, an toàn tại sân bay và được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

Nghị định cũng quy định, công trình thuộc kết cấu hạ tầng hàng không, sân bay được kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và bảo trì đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn khai thác áp dụng, tài liệu khai thác đã được ban hành.

Việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý và tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gắn với mặt đất, mặt nước chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo pháp luật về quản lý tài sản công…

Đáng chú ý, Nghị định mới này cũng nêu rõ ba điều kiện cho phép chuyển cảng hàng không nội địa thành cảng hàng không quốc tế.

Cụ thể, điều kiện thứ nhất là phù hợp quy hoạch tổng thẻ phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn toàn quốc.

Thứ hai là cảng hàng không, sân bay đã được sửa đổi và được cấp sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay đảm bảo phục vụ các chuyến bay quốc tế.   

Cuối cùng là cảng hàng không, sân bay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn vùng trời, đường  bay và phương thức phục vụ khai thác các chuyến bay quốc tế. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/3 và thay thế cho Nghị định 102/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015.

Bài liên quan