Bài học từ người bán hàng giỏi nhất thế giới Joe Girard

Bài học từ người bán hàng giỏi nhất thế giới Joe Girard

Câu chuyện kinh doanh 17/09/2021, 10:49

Joe Girard là một người bán hàng giỏi nhất thế giới. Danh hiệu này của ông không một ai có thể sánh được trong sách kỷ lục Guinness.