Những khoảng trống, hạn chế mà du lịch tỉnh Bình Thuận cần cải thiện

Những khoảng trống, hạn chế mà du lịch tỉnh Bình Thuận cần cải thiện

Nghiên cứu 03/06/2021, 07:30

Để khởi sắc hơn trong tương lai và đạt được những thành tựu đột phá hơn, du lịch tỉnh Bình Thuận có thể cải thiện những gì trong những hạn chế của mình?