Pháp ký hiệp định Elysée với vua Bảo Đại hay công dân Vĩnh Thụy?

Pháp ký hiệp định Elysée với vua Bảo Đại hay công dân Vĩnh Thụy?

Diễn đàn 08/03/2021, 17:28

Ngày 08/03/1949, Pháp ký hiệp định Élysée với Bảo Đại nhằm mục đích công nhận chính phủ Quốc gia Việt Nam là một thành viên độc lập nằm trong Liên hiệp Pháp và Bảo Đại là quốc trưởng của chính phủ này.