Sang năm 2022, những người gặp hạn sao Thái Bạch là ai?

Sang năm 2022, những người gặp hạn sao Thái Bạch là ai?

Diễn đàn 03/01/2022, 06:45

Sang năm 2022, những người sinh năm sau đây sẽ gặp hạn sao Thái Bạch - sao được xem là "hung tinh". Tuy vậy, không phải là không thể thay đổi được gì.