Tâm lý sử dụng dịch vụ của khách hàng Nhật Bản

Tâm lý sử dụng dịch vụ của khách hàng Nhật Bản

Phân tích 19/06/2021, 09:45

Tác giả Bùi Xuân Phong sẽ đưa ra những phân tích, đúc kết của ông về tâm lý sử dụng dịch vụ của du khách từ nhiều văn hóa khác nhau, trước hết là Nhật Bản.