Topic : than nghèo

Miệng than nghèo nhưng có những biểu hiện dưới đây thì chắc chắn là rich kid rồi

Miệng than nghèo nhưng có những biểu hiện dưới đây thì chắc chắn là rich kid rồi

Chia sẻ 30/03/2021, 14:27

Nghèo tình, nghèo kỹ năng sống nhưng không nghèo tiền, nghèo bạc thì chắc chắn là rich kid chính hiệu.